มูลนิธิอัล - มาดินะห์ 

AL - MADINAH  FOUNDATION 

เครื่องหมายของมูลนิธิ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

๑. อัลนูรของพระผู้เป็นเจ้า(พระองค์อัลเลาะห์ (ซบ.))

๒. ดาวหนึ่งดวงสีเหลืองส้ม

๓. ดวงจันทร์หรือดวงเดือนครึ่งเสี้ยวสีเหลืองขอบเขียว

๔.ข้อความว่า มูลนิธิอัล-มาดินะห์ อยู่ภายใต้สัญลักษณ์พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวและดาวหนึ่งดวงความหมาย คือ    

อัลนูร หมายถึง รัศมีของพระผู้เป็นเจ้า(พระองค์อัลเลาะห์ (ซบ.) 

ดาว หมายถึง เครื่องหมายบอกทิศทางในการเดินทาง 

ดวงจันทร์หรือดวงเดือน คือเครื่องหมายของกาลเวลา เดือนส่งผลถึงระดับน้ำขึ้นลงที่แตกต่างกัน เดือนคือการกำหนดเวลาเริ่มต้นของเดือนใหม่และสิ้นสุดเดือนเก่า เดือนคือเวลาที่ผ่านไปที่มนุษย์ต้องใคร่ครวญถึงการกระทำของตนเอง และเดือนที่สำคัญที่สุด ที่เป็นศิริมงคลที่สุดของมุสลิมคือ เดือนรอมฎอน ที่ต้องอาศัยการดูดวงจันทร์เพื่อเข้าสู่เดือนแห่งการถือศีล-อดเพราะทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งเตือนใจและเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตของมนุษย์ชาติโดยทั่วกัน..

มูลนิธิอัล – มาดินะห์


AL-MADINAH

FOUNDATION 

The foundation marks consist of 4 parts: 

1. Al-Nur of God (Lord Allah) 

2. One star, yellow orange 

3. The moon or the moon, half-moon, yellow, green edge 

4. The message that the Al-Madinah Foundation Under the symbol of the half moon and one star


the meaning is

Alnur means the glory of God (Lord Allah).

 

The star represents the direction sign.

Moon or moon Is a sign of time Month results in different water levels The month is the starting time of the new month and the end of the old month. The month is the time when people must reflect on their actions. And the most important month The most sacred thing of Muslims is the month of Ramadan, which requires the viewing of the moon to enter the month of fasting - because these two things are a reminder and an important part of human life in general. .

 

Al-Madinah Foundation