มูลนิธิอัลมาดินะห์ 

พลเอกนิพนธ์  ทองกลีบ

General Nipon Thongkleeb

ประธานที่ปรึกษา

Chairman of the Advisor

   ดร.บุหลัน  ทองกลีบ

Dr. Bulun Thongkleeb 

ประธานมูลนิธิ

Foundation President
ฮัจญีเสน่ห์ ลังเด๋ง
 Haji Sane langdung

กรรมการและประธานฝ่ายศาสนา

Director and President of Religion and


ดร.ประสิทธิ์. มะลิสด

Dr. Prasit. Mali Sod

กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการ/พัฒนาองค์กร

Director and President of Academic / Organizational Development


 

มูลนิธิอัล – มาดินะห์

คณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิ ประกอบด้วย

 

1.      พลเอกนิพนธ์ ทองกลีบ                      ประธานที่ปรึกษา

2.      พลเอกณรงค์ เด่นอุดม                       รองประธานที่ปรึกษาคนที่ 1

3.      คุณหญิงวุจจิรา เด่นอุดม                   รองประธานที่ปรึกษาคนที่ 2

4.      นายสวาสดิ์ นิลวรัตน์                         รองประธานที่ปรึกษาคนที่ 3

5.      นายมุสตอฟา อภิชาต                        รองประธานที่ปรึกษาคนที่ 4

6.      นายยะดีด  หลำสุข                           รองประธานที่ปรึกษาคนที่ 5

7.      ดร.ประสิทธิ์ มะลิสด                         กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการ

8.      ฮัจญีเสน่ห์ ลังเด๋ง                             กรรมการและประธานฝ่ายศาสนา

9.      นาย มูฮัมหมัดฟุตรออาตี โชคเกื้อ        กรรมการฝ่ายศาสนา

10.  นาย มูฮัมหมัด อัดดานาน                  กรรมการและประธานฝ่ายต่างประเทศ

11.  นางสาว ชุติมา ยิ่งยงวรชาติ                ผู้ตรวจสอบบัญชี

12.  นางนปภัทร์ ทองกลีบ                        กรรมการและประธานฝ่ายสวัสดิการสังคม

13.  ภก.นิพนธ์ เทพรินทร์                          กรรมการและรองประธานฝ่ายสวัสดิการสังคม

14.  นาย ลือศักดิ์ บุตรเหล่                        กรรมการและประธานฝ่ายโยธาและผังเมือง

15.  นายสุไลมาน แหละตี                         กรรมการและทนายความ

16.  นาย อิสมาอีล อรุณรังษี                     กรรมการ

17.  นาง สาหนะ หมัดหมาน                     กรรมการ

18.  นางสาวดารียา หนุนอนันต์                 กรรมการและเลขาธิการ

19.  นางสาว วิจิตรา หนุนอนันต์                กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ


มูลนิธิอัล – มาดินะห์

คณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบด้วย

 

1.      ดร.บุหลัน                      ทองกลีบ                                    ประธานมูลนิธิ

2.      นายสวาท                      อรุณรังษี                                    รองประธานคนที่ 1

3.      กัปตันสรายุทธ                ทองกลีบ                                    รองประธานคนที่ 2                                           

4.      นางสาวนิสรียา              ทองกลีบ                                    กรรมการและเหรัญญิก

5.      นายไฟสิฐ                      ดวงโชติวิชากิจ                           กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

6.      นายสุวัฒน์                     อรุณรังษี                                    กรรมการและเลขาธิการ

7.      นางสาวอทิตยา              อรุณรังษี                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ คนที่1

8.      นางสุดา                        นิลวรัตน์                                    กรรมการและประธานฝ่ายวิชาการ

9.      นายเอกวิทย์                   อรุณรังษี                                    กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

10.  นางสาวศิรดา                 นิลวรัตน์                                    กรรมการและประธานฝ่ายสันทนาการ

11.  นายชยวัธน์                    นิลวรัตน์                                    กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายสันทนาการ

12.  นายบรรเลง                    หลำสุบ                                     กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายสันทนาการ

13.  นางไรโตน                      หลำสุบ                                     กรรมการและประธานฝ่ายสวัสดิการ             

14.  จสอ.สมบัติ                    เทพรินทร์                                   กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการ

15.  นางนัจฐินี                      บุตรเหล่                                     กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการ

16.  นางสุรีพร                       อรุณรังษี                                    กรรมการและประธานฝ่ายทะเบียน

17.  นายนพดล                     อรุณรังษี                                    กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน

The Foundation Advisory Board consists of

 

The Foundation Advisory Board consists of

       

The Foundation Advisory Board consists of

1.         General Nipon Thongkleeb                          Chairman of the Advisor 

2.         General Narong Denudom                           Vice Chairman of the 1st Advisor 

3.         Khunying Wuchira Denudom                     Vice President of  the 2nd Advisor 

4.          Mr. Sawat Ninvarat                                        Vice President of the 3rd Advisor 

5.          Mr. Mustafa Apichart                                     Vice Chairman of the 4th Advisor 

6.         Mr. Yadeed Lumsuk                           Vice President of the 5th Advisor 

7.         Dr. Prasit. Mali Sod,                                       Director and President of Academic Development 

8.         Haji Sane langdung,                        Director and President of Religion and

Ceremonies 

9.         Mr. Muhammad fut Rua Chokkee,             Religious Director 

10.      Mr. Muhammad Adananan,                         Director and International Division President

11.      Miss Chutima Yingyongworachat,              Auditor 

12.      Mrs. Napapat Thonggleep                            Director and Vice President of Sharpening Division

13.      Ph.D. Niphon Thepparin,                             Director and Vice President of Sharpening Division

14.      Mr. Leosak Buslae,                                        Director and Chief of Civil and Technology 

15.      Mr. Sulaiman Laetee                        Director and Lawyer

16.      Mr. Ismael Arunrangsri,                                 Director 

17.      Mrs. Sana Madmarn                                      Director 

18.      Miss Dareeya Nunanan                                Director and Secretary General

19.      Mrs. Wichitra Nunanan,                                Director and Assistant Secretary General

 

 

 


 

The Foundation Board consists of

1.        Dr. Bulun Thongkleeb                       Foundation President

2.        Mr. Sawat Arunrungs                        Vice President 1

3.        Captain Sarayut Thongkleeb           Vice President 2

4.        Miss Nissreeya Thongkleeb             Director and Treasurer

5.        Mr. Praisit Doungchotvichakij          Director and Vice Treasurer

6.        Mr. Suwat Arunrungsi                                   Director and Secretary

7.        Miss Arthitaya Arunrungsi                Director and Vice Secretary 1

8.        Mrs. Suda Ninvarat                            Director and President of Education

9.        Mr. Eakawit Arunrungsi                    Director and Vice President of Education

10.     Miss Sirada Ninvarat                         Director and President of Recreation

11.     Mr. Chanawat Ninvarat                     Director and Vice President of Recreation

12.     Mr. Bunlange Lumsup                                  Director and Vice President of Recreation

13.     Mrs. Raitone Lumsup                                    Director and President of the Sharpening Division

14.     Mr. Sombat Theparin                         Director and Vice President of the Sharpening Division

15.     Mrs. Nuthinee Buslae                                   Director and Vice President of the Sharpening Division

16.     Mrs. Sureepon Arunrungsi               Director and Vice President of Registration Division

17.     Mr. Nopadon Arunrungsi                  Director and Vice President of Registration Division

 


 Contact to inquire about the foundation

 Dr. Bulun Thongkleeb,  Foundation President

081 3469 888

 

 The Foundation welcomes online card donations around the world.

 Via

- Krung Thai Bank account Tesco Lotus Wanghin Branch No. 984-1-02235-4