วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ต่อมนุษยชาติ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายผู้สืบทอดทางศาสนา โดยส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษาที่ยากจน และส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านศาสนา ทุกศาสนา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเพิ่มพูนความรู้ ในการเผยแพร่กิต๊าบบุ๊ลเลาะฮ์ ตามหลักธรรมคำสอนของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน และปฏิบัติตามซุนนะห์ (พระจริยวัตร) ของท่านศาสดา นบีมูฮำหมัด (ซล.)

3. ส่งเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ในการดำเนินการให้ความร่วมมือในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชนเพื่อเป็นการพัฒนาสาธารณประโยชน์แก่มนุษยชาติเท่าที่จะกระทำได้

4. ส่งเสริม/สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมของศาสนาอิสลาม อาทิ

4.1 แจกคัมภีร์อัล-กุรอาน แก่ทุกมัสยิดทั่วประเทศ และสนับสนุนให้ศาสนิกชนเดินทางไปแสวงบุญ ณ มัสยิดสถาน 3 แห่ง ได้แก่ มัสยิดอัลฮาราม ณ นครมักกะห์ มัสยิดอันนะบะวี ณ นครมะดีนะห์ และมัสยิดอัลอักซอ ณ นครเยรูซาเล็ม

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า ยากจน ผู้ด้อยโอกาสผู้เดินทางและคนชรา

4.3 จัดตั้งโรงงาน (เลี้ยงอาหารผู้ปฏิบัติศาสนกิจทุกวันศุกร์)

5. ร่วมสร้างและซ่อมแซมมัสยิดที่ชำรุดทรุดโทรม

6. ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด


The purpose of the Foundation is:

1. To promote and support activities of public benefit to the mankind.

2. To promote and support networking of religious descendants by offering education to poor students, and promoting researches regarding all religions as well as exchanging opinions and augmenting knowledge in propagating Kitabullah according to the teaching of Al Quran and observing Sunnah (the proper behavior) of Nabi Muhammad .

3. To promote and support a good relationship with other charity organizations in terms of cooperation in making benefits to the public in order to improve the public interest to the mankind as much as possible.

4. To promote/support and propagate religious activities in order to improve the quality of life according to the teaching of Islam, such as:

        4.1 Distributing Al Quran to all mosques over the country and promoting the Islamite to pilgrimage at the following three mosque locations: Masjid Al Haram. in Mecca, Masjid Al-Nabawi in the city of al-Madinah, and Masjid Al Aqsa in Jerusalem.

        4.2 Promoting and supporting help to the orphanage, the poor and unfortunate people, and the old.

         4.3 Establishing an almshouse (to offer food to performers of religious activities on every Friday).

5. To participate in building and restoring dilapidated mosques.

 6. Not to engage in any political activities whatsoever.